Persondatapolitik for dsmail.dk

Dette domæne administreres af Yulsn A/S på vegne af Dansk Supermarked A/S. Nedenfor kan du læse persondatapolitik for domænet.

Privacy Policy for dsmail.dk

The domain is administered by Yulsn A/S on behalf of Dansk Supermarked A/S. Below is the Privacy Policy for the domain.

Persondatapolitik for dsmail.dk

Dansk Supermarked A/S og Yulsn A/S er registreret i henhold til lovgivningen i Danmark.

1. Intellektuel ejendomsret
Den intellektuelle ejendomsret til alt materiale på og sendt fra dette domæne tilhører Dansk Supermarked A/S. Dette materiale må ikke kopieres eller gengives, bortset fra i det omfang det er nødvendigt for at se materialet online.

2. Oplysningernes korrekthed
Vi vil inden for rimelighedens grænser tilstræbe at sikre, at indholdet af vores websteder er korrekt og ajourført, men påtager sig ikke ansvaret for krav eller tab, der måtte opstå som en følge af tillid til webstedets indhold. Yulsn forbeholder sig ret til at foretage ændringer i indholdet på siden til enhver tid.

3. Beskyttelse af personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger med fortroligt, og respekterer retten til sikring af privatlivets fred for alle, der benytter indhold og funktionalitet på dette domæne.

Vi indsamler ikke nogen oplysninger, der kan identificere dig personligt (såsom navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse) ("Personoplysninger"), med mindre du frivilligt giver os disse oplysninger. Hvis du giver Yulsn personoplysninger, vil de blive opbevaret med henblik på markedsføringsformål, og med henblik på at kontakte dig. Yulsn videregiver aldrig dine personoplysninger til tredjepart uden dit forudgående samtykke.

Når Yulsn indsamler oplysninger på vegne af Dansk Supermarked A/S, så optræder Yulsn udelukkende som databehandler, mens Dansk Supermarked A/S er dataansvarlig. De oplysninger, vi indsamler på vegne af Dansk Supermarked A/S anvendes udelukkende til de formål, de er indsamlet, i henhold til den databehandleraftale, der er indgået mellem Dansk Supermarked A/S og Yulsn A/S.

I visse tilfælde kan vi indsamle oplysninger om dig, som ikke kan identificere dig personligt. Eksempler på denne type oplysninger omfatter hvilken type internetbrowser du anvender, hvilket computerstyresystem De anvender, samt domænenavnet på det websted, hvorfra du klikkede dig ind på vores websted.

Når du ser vores websteder og e-mails, har vi eller en af vores serviceudbydere eventuelt lagret cookies (små datafiler) eller tilsvarende sporingsenheder. Disse cookies genererer anonyme oplysninger og identificerer ikke individuelle besøgende på vores websted. Cookies hjælper os med at give dig en bedre service. De giver os for eksempel oplysninger om aktiviteten på webstedet og sætter os i stand til at skræddersy indholdet på webstedet til bedre at modsvare dine interesser og præferencer. Dataene kan opbevares udenfor EU. I de fleste internetbrowsere kan du selv slette cookies fra din computers harddisk, blokere alle cookies eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Se venligst vejledningen til din browser eller hjælpeskærm for at få flere oplysninger om disse funktioner.

Kontakt vedr. domænet dsmail.dk og e-mails sendt fra dette domæne kan ske til:

Yulsn A/S
Søren Frichs Vej 40G
8230 Åbyhøj
Telefon: 21 37 25 85
info@yulsn.com

Eller til:

Dansk Supermarked A/S
Bilka.dk Kundesupport
Rosbjergvej 35
8220 Brabrand
Telefon 87 78 30 90
kundesupport@bilka.dk

4. Lovvalg og værneting
Dette domæne drives i henhold til lovgivningen i Danmark. Alle tvister vedrørende webstedet afgøres i henhold til lovgivningen i Danmark lov, og domstolene i Danmark har enekompetence.

Privacy Policy for dsmail.dk

Dansk Supermarked A/S and Yulsn A/S are registered under the legislation of Denmark.

1. Intellectual property rights
The intellectual property rights to all materials on and sent from this domain belong to Dansk Supermarked A/S. This material may not be copied or reproduced, except to the extent necessary to view the material online.

2. Information accuracy
We will within reasonable limits, seek to ensure that the content of our websites is accurate and up-to-date, but accept no responsibility for any claim or loss that may arise as a result of confidence in the content on this domain. Yulsn reserves the right to make changes to the content on the page at any time.

3. Protection of personal data
We treat your personal data confidentially, and respect the right to protection of the privacy of all who are using content or functionality on this domain.

We do not collect any information that can personally identify you (such as name, address, telephone number or e-mail address) ("Personal data") unless you voluntarily provide us with this information. If you give Yulsn personal data, they will be stored for marketing purposes, and in order to contact you. Yulsn never passes your personal data to any third party without your prior consent.

When Yulsn collects information on behalf of Dansk Supermarked A/S, then Yulsn act exclusively as data processing agent, while Dansk Supermarked A/S is responsible of data. The information we collect on behalf of Dansk Supermarked A/S are used exclusively for the purposes for which it is collected, in accordance with the data-processing contract between the Dansk Supermarked A/S and Yulsn A/S.

In some cases, we may collect information about you which do not identify you personally. Examples of this type of information includes the type of internet-browser you are using, which computer system they are using, and the domain name of the website from which you clicked into our website.

When you view our websites or emails, we or one of our service providers may have stored cookies (small data files) or similar tracking devices. These cookies generate anonymous information’s and do not identify individual visitors to our website. Cookies help us to provide you with a better service. They give us, for example, information’s about activity on the website and enables us to tailor the content of the site to better match your interests and preferences. The data can be stored outside the EU. In most internet browsers you can erase cookies from your computer's hard drive, block all cookies or receive a warning before a cookie is stored. Please refer to your browser instructions or help screen to learn more about these functions.

Contact concerning the domain dsmail.dk and emails sent from this domain can be addressed to:

Yulsn A/S
Søren Frichs Vej 40G
8230 Åbyhøj
Phone: 21 37 25 85
E-mail: info@yulsn.com

Or to:

Dansk Supermarked A/S
Bilka.dk Kundesupport
Rosbjergvej 35
8220 Brabrand
Phone: 87 78 30 90
E-mail: kundesupport@bilka.dk

4.Governing law and jurisdiction
This website domain is operated under the legislation of Denmark. All disputes relating to the site will be determined in accordance with the legislation of the law of Denmark, and the courts in Denmark have exclusive competence.